regulamin

Regulamin korzystania z usług AppleHome

1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy marką AppleHome z adresem serwisu: Stanisława Herbsta 1 lok. U6, 02-784 Warszawa o numerze NIP: 9462664590, zwany dalej serwisem a zleceniodawcą.

2. Korzystając z usług serwisu AppleHome i odbierając pokwitowanie naprawy/kartę przyjęcia Zleceniodawca akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, co jest zawarte na potwierdzeniu, regulamin dostępny jest pod adresem: https://applehome.pl/wsparcie-techniczne-regulamin

3. AppleHome nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane pozostawione na dysku twardym lub innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie przyjętym do naprawy. Każdy sprzęt oddany do naprawy powinien mieć zrobioną kopie zapasową na prywatnym komputerze, serwis AppleHome stara się zawsze zachować dane na życzenie klienta, aczkolwiek zawsze dane powinny być zabezpieczone.

4. Zleceniodawca po zaakceptowaniu kosztorysu wykonania usługi w momencie chęci anulowania zlecenia, serwis AppleHome zastrzega sobie możliwość odmowy.

5. Serwis AppleHome zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu z objawami innymi niż został przyjęty z uwagi na samo postępujące uszkodzenia wynikające z elektro korozji, zalania, przepięcia, mikropęknięć na płycie głównej i innego rodzaju nieprzewidywalne przypadki.

6. Serwis AppleHome udziela 6-miesięcznej gwarancji na naprawione i/lub wymienione w trakcie czynności serwisowych części, niektóre elementy takie jak dyski twarde objęte są dłuższą gwarancją w zależności od producenta, gwarancją objęte są tylko i wyłącznie elementy naprawione/ wymienione w procesie naprawy urządzenia.

7. Utrata gwarancji następuje w momencie ingerencji osób trzecich / zerwanie plomb gwarancyjnych / stwierdzenia oznak zalania / stwierdzenie upadku / wygięcie urządzenia / ingerencja w oprogramowanie.

8. Uszkodzone elementy które zostały wymienione w procesie naprawy nie są zwracane klientowi / poddawane zostają recyklingowi lub regeneracji.

9. Czas realizacji usługi jest uzależniony od dostępności części serwisowych i typowo nie przekracza 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach uzależnionych od dostępności części u producentów i dostawców czas ten może ulec wydłużeniu.

10. Zwrot urządzenia przyjętego do serwisu AppleHome następuje po okazaniu przez Zleceniodawcę oryginału potwierdzenia przyjęcia sprzętu do serwisu lub okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej sprzęt.

11. Po upływie 150 dni od dnia poinformowania Zleceniodawcy o zakończonej naprawie, zostanie naliczona opłata magazynowania urządzenia w wysokości 5 zł dziennie.

12. Reklamacje uwzględniane będą tylko od Poniedziałku do Piątku, czas realizacji reklamacji wynosi maksymalnie do 14 dni,  w momencie kiedy dostawa elementu wymaganego w procesie  powtórnej naprawy wynosi więcej niż 14 dni, zleceniodawcy przysługuje zwrot zapłaconej kwoty za okazaniem dokumentu.

13. Akcesoria dostarczone do serwisu takie jak szkło ochronne / obudowa / torba może zostać naruszona w procesie otwierania urządzenia.

14. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje kosztorysu lub nie przekaże odpowiedzi na kosztorys, urządzenie zostanie odesłane do Klienta na jego koszt w wysokości 15 zł za pośrednictwem kuriera DPD.

15.  Zleceniodawca akceptuje ryzyko związane z procesem naprawy płyt głównych, istnieje ryzyko iż w trakcie czynności serwisowych elementów lutowanych, może dojść do ich uszkodzenia i w rezultacie okazać się, że urządzenie będzie w innym stanie niż w momencie dostarczenia do serwisu lub nie wykonać skutecznej naprawy, wtedy klient nie opłaca kwoty która została przedstawiona podczas diagnozy. Klient nie jest zobowiązany również do opłacania roboczogodzin za nieskuteczne próby reanimacji płyty głównej.

16. Klient dostarczając urządzenie do serwisu zobowiązany jest dostarczyć wyzerowane urządzenie z dostępem do wszystkich funkcji, w przypadku nieistotnych danych na urządzeniu klient może podać kod blokady ekranu. Urządzenia dostarczone bez dostępu do telefonu nie są objęte gwarancją z powodu braku możliwości wykonania testów przed i po wykonanym zleceniu.

17. W momencie nie zastosowania się zleceniodawcy do  niniejszym Regulaminem mogą zastosowane konsekwencje prawne.

18. Dane osobowe zarejestrowane w momencie przyjęcia urządzenia do serwisu będą przetwarzane przez serwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naprawy lub ekspertyzy sprzętu. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb serwisu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Wyraża również zgodę na otrzymanie wiadomości marketingowych.

19. Wszelkie zastrzeżenia pracy i procesu naprawy prosimy zgłaszać na adres biuro@applehome.pl w celu stałego podnoszenia jakości usług serwisu.

20. Zleceniodawca podpisując zgłoszenie naprawy / formularz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb serwisu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).